بر پايه اصول کلى قانون اساسي، جمهورى چک کشور مستقل، يکپارچه و دمکراتيک است که براساس احترام و آزادى‌هاى شهروندان و افراد کشور به‌وجود آمده است. مردم منشاء قدرت در کشور مى‌باشند که اين قدرت از طريق قواى سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه اعمال مى‌شود.