سابقه تماس‌هاى سياسى بين ايران و سرزمينى که هم اکنون جمهورى چک ناميده مى‌شود به ازمنه بسيار قديم باز مى‌گردد.


تاکنون دو کشور برپايه برنامه مبادلات فرهنگي، فعاليت‌هاى مختلفى را در بخش‌هاى علمي، آموزشي، هنرى و ورزشى صورت داده‌اند.