در آوريل سال ۱۹۹۰ مجمع فدرال به تغيير نام رسمى کشور از جمهورى سوسياليستى چکسلواکى به جمهورى فدراتيو چک و اسلواک (CSFR) رأى داد. اين تصميم به‌دنبال مباحث سخت و تند بين نمايندگان چک و نمايندگان اسلواک در مجمع فدرال صورت پذيرفت.