کل خاک جمهورى چک نيز از دو منطقه بوهيما و موراويا - سليزيا تشکيل شده است. موراوياى شمالى يک منطقه صنعتى است. عمده معادن کشور و صنايع سنگين در اين منطقه واقع هستند.