سرزمين چک از ديرباز ويژگى‌هاى اقتصادى نسبتاً مطلوبى داشت که باعث شده بود اين منطقه را در بين ساير ممالک بلوک شرق ممتاز نمايد به نحوى که بسيارى از نيازهاى صنعتى بلوک شرق نيز در اين کشور (چکسلواکى سابق) توليد و عرضه مى‌گرديد.