مرکز تحقيقاتى اقتصادى جهانى (Ciem) کوبا در سال ۱۹۷۹ تأسيس شده اين مرکز در ارتباط با دبيرخانه شوراى دولتى کوبا مى‌باشد. اولين رئيس اين مرکز آقاى اسوالدوماتينز بود.


اين مؤسسه داراى ۲۰ محقق اقتصادى داراست که پيرامون موضوعات درخواستى دولت به تحقيق مى‌پردازند. بعلاوه، اين مرکز جداى از اين موضوعات به مطالب و مسائل اقتصادى دانشگاهى نيز مى‌پردازد. در کوبا مرکز ديگرى نيز که وابسته به دانشگاه هاوانا مى‌باشد در مورد مسائل و موضوعات اقتصادى مورد نياز دانشگاه مطالعه و تحقيق مى‌نمايد.


سه حوزه کارى مرکز تحقيقات بين‌المللى کوبا عبارتند از:


۱. کشورهاى سرمايه‌‌دارى توسعه يافته که شامل اقتصاد آمريکا و روابط اقتصادى آن با آمريکاى لاتين بويژه ابتکار بوش براى منطقه يا موضوع موافقت‌نامه تجارت آزاد بين کانادا، آمريکا و مکزيک مى‌گردد. در اين بخش هر سه ماه يکبار از اقتصاد آمريکا ارزيابى صورت مى‌گيرد. يکى از محققان اين حوزه در رابطه با وحدت اقتصادى اروپا کار مى‌کند. اين محقق اکنون در ميلان ايتاليا اقامت دارد.


۲. کشورهاى جهان‌سوم، اقتصاد آمريکاى لاتين در کانون اين حوزه قرار دارد؛ همچنين تحقيقاتى پيرامون امکان وحدت کوبا با آمريکاى لاتين و اقتصاد بعضى از کشورهاى منطقه از جمله مکزيک، برزيل، ونزوئلا، و آرژانتين صورت مى‌گيرد. در مورد اقتصاد ساير کشورها در سطح کلى و يا وقوع هر رويداد مهم اقتصادى نيز مطالعه مى‌شود. بعلاوه مطالعات ديگرى در مورد اقتصاد بعضى از کشورهاى آفريقايى بخصوص کشورهايى که در گذشته داراى روابط ويژه با کوبا بودند مانند اتيوپى و آنگولا بعمل مى‌آيد. شکل‌گيرى و تکامل مواضع کشورهاى جهان‌سوم در در مبحث اقتصاد بين‌الملل در سازمان ملل، جنبش عدم تعهد و گروه ۷۷ و مذاکرات جهانى از جمله مواضع موجود پيرامون دور اروگوئه از ساير موضوعات مورد مطالعه اين حوزه مى‌باشد. در حال حاضر پروژه‌اى تحت عنوان روابط و تأثيرات متقابل اقتصاد و محيط زيست (اکولوژي) براى تحويل و ارائه به دولت و هيئت کوبايى شرکت‌کننده در کنفرانس جهانى محيط زيست در برزيل وجود دارد. يک تيم سه نفره محققان پيرامون روند تکاملى اين کنفرانس جهانى محيط زيست در برزيل وجود دارد. يک تيم سه نفره محققان پيرامون روند تکاملى اين کنفرانس از زمان تأسيس آن در سال ۱۹۷۲ در استکهلم و ارزيابى مواضع آمريکا در اين رابطه و ارائه نکات پيشنهادى در دستورالعمل کنفرانس مذکور در برزيل در حال مطالعه و تحقيق مى‌باشند.


۳. کشورهاى سوسياليستى سابق که اکنون عنوان حوزه کشورهاى سوسياليستى و اروپاى‌شرقى را دارد. محققان اين بخش کسانى هستند که قبلاً در کشورهاى اين حوزه زندگى کرده و به زبان‌هاى مردم اين منطقه آشنايى دارند. در حال حاضر پيرامون انتقال سيستم اقتصادى سوسياليستى بسوى سرمايه‌دارى در اين کشورها و از جمله در مورد اقتصاد شوروى مطالعه مى‌گردد. اقتصاد چين و ويتنام بعنوان کشورهاى سوسياليستى نيز بررسى مى‌شود. کار قبلى اين بخش در گذشته پيرامون وحدت اقتصادى در چهارچوب کومکن و شرکت کوبا در آن صورت مى‌گرفته است.