مردم کرواسى براساس قانون‌اساسى اين کشور، در سه انتخابات رياست جمهوري، پارلمانى و شوراها به‌شرح ذيل شرکت مى‌کنند:

انتخابات رياست جمهورى

انتخابات رياست جمهورى در کرواسى هر پنج سال يکبار برگزار مى‌گردد. بر طبق قانون‌اساسى هر فرد تنها مى‌تواند در دور دوره متوالى پست رياست جمهورى را در اختيار داشته باشد. انتخابات رياست جمهورى از طريق معرفى يک کانديدا توسط هر يک از احزاب انجام مى‌گيرد و رئيس جمهور توسط رأى مستقيم مردم برگزيده مى‌شود و در صورت عدم کسب اکثريت آراء توسط کانديداها، انتخابات دو مرحله‌اى خواهد بود که مرحله دوم ۱۴ روز بعد از مرحله اول برگزار خواهد شد و دو کانديدائى که بيشترين رأى را در مرحله قبل به‌دست آورده‌اند در مرحله دوم شرکت خواهند نمود. انتخابات رياست جمهورى حداقل ۳۰ و حداکثر ۶۰ روز قبل از پايان دوره رياست جمهورى برگزار خواهد شد.

نحوه انتخاب شهردار و استاندار

شوراهاى استان موظف‌ هستند تا شهردار و استاندار را پس از انتخاب به دولت کرواسى معرفى نمايند. براساس قانون‌اساسى اين کشور، دولت مى‌بايست کانديداى مزبور را براى گرفتن رأى اعتماد به مقام رياست جمهورى معرفى نمايد.


افرادى که بيش از هيجده سال سن دارند حق رأى دادن و همچنين حق دارند نامزد شوند. رأى دادن از طريق مستقيم، با رأى مخفى است. اتباعى که در خارج از کشور زندگى مى‌کنند، حق رأى در انتخابات رياست جمهورى و انتخابات مجلس را دارند.

انتخابات شوراها

تشکيلات شورائى در هر يک از استان‌هاى کرواسى شامل شوراى استان، شوراى شهر و شوراهاى بخش مى‌گردد. برگزارى انتخابات شوراهاى استان، شهر و بخش به‌طور همزمان هر چهار سال يکبار انجام مى‌پذيرد و دولت کرواسى بر کار اين شوراها نظارت دارد. انتخابات شوراها در کرواسى از دو طريق، ليست احزاب و ليست نمايندگان بدين ترتيب برگزار مى‌گردد:

انتخابات از طريق ليست احزاب

احزاب مختلف به تعداد دو سوم کرسى‌هاى موجود در هر يک از شوراها، کانديدهاى خود را طى ليستى تحت نام حزب معرفى و در انتخابات تنها اسم حزب مورد نظر انتخاب و برحسب آراء به‌دست آمده، کانديداهاى معرفى شده در هر يک از ليست‌هاى احزاب به ترتيب اولويت اسمى وارد شوراى مذکور مى‌گردند.

انتخابات از طريق ليست نمايندگان

احزاب مختلف به تعداد يک سوم کرسى‌هاى موجود در هر يک از شوراها مى‌توانند با ارائه ليست اسامى در اين انتخابات شرکت نمايند. کانديداهاى غيرحزبى و مستقل تنها از اين طريق مى‌توانند راهى شوراها گردند. در اين انتخابات تنها به يک کانديدا حق رأى داده مى‌شود.

انتخابات مجلس

از طريق ليست احزاب (کشورى)

در انتخابات عده‌اى نماينده از احزاب مختلف راهى مجلس مى‌شوند. در اين ليست اسامى احزاب و رؤساى آنها منظور شده که به نسبت درصد آراء کسب شده (به ترتيب ليست اعلام شده) نمايندگان وارد مجلس مى‌شوند. طبق لايحه جديد مجلس تنها احزابى که بيش از ۵% کل آراء را به‌دست بياورند، مى‌توانند نماينده به مجلس بفرستند.

از طريق ليست افراد

در انتخابات عده‌اى نماينده از استان‌هاى مختلف راهى مجلس شده‌اند. در اين بخش هر نفر مى‌تواند تنها به يک کانديدا رأى بدهد.

نمايندگان کروات‌هاى مقيم خارج

مطابق قوانين ۱۲ نماينده از کروات‌هاى مقيم خارج از طريق افراد مقيم خارج از کشور انتخاب و به مجلس معرفى مى‌شوند.

نمايندگان اقليت‌هاى نژادى

۷ نماينده از سوى اقليت‌هاى نژادى که عبارتند از: صرب‌ها ۳ نماينده، مجارها ۱ نماينده، ايتاليائى‌ها ۱ نماينده، روس‌ها، اوکراينى‌ها، اتريشى‌ها، و آلمانى‌ها ۱ نماينده انتخاب مى‌شوند. مسلمانان در مجلس نماينده ندارند.