در قانون اساسى آمده است، جمهورى خلق چين يک دولت سوسياليستى تحت ديکتاتورى دمکراتيک خلق به رهبرى طبقه کارگر و براساس اتحاد کارگران و روستائيان مى‌باشد؛ وظيفه اصلى دولت کوشش براى مدرنيزه کردن سوسياليسم با توجه به ويژگى‌هاى چين مى‌باشد؛ مردم چين از هر گروه نژادى تحت رهبرى حزب کمونيست خلق چين و اصول مارکسيسم ـ لنينيسم و تفکرات مائو به ديکتاتورى دمکراتيک مردمى و مسير سوسياليسم توجه خواهند داشت.


جيانگ کينگ همسر مائو رهبر کمنيست چين به همراه سه تن از رهبران سياسي.( اين چهار تن بعد از مرگ مائو در 1976 به علت کشمکش بر سر قدرت گروه4 ناميده شدند. )