مأخذ: سالنامه آمار بازرگانى جمهرى اسلامى ايران، سال‌هاى ۷۶-۱۳۷۲

حجم مبادلات بازرگانى (غيرنفتي) ايران و چين در سال ۱۳۷۲ معادل ۶۲۵ ميليون دلار بود. در سال ۱۳۷۳ اين رقم به ۳۰۳ ميليون دلار، يعنى به نصف تقليل يافت. بعداز آن سال حجم مبادلات بازرگانى دو کشور رو به افزايش گذاشت ودر سال ۱۳۷۶ به رقم ۴۵۷ ميليون دلار بالغ گشت. ايران در سال ۱۳۷۶ معادل ۳۳۲ ميليون دلار کسرى تجارى با آن کشور داشت. در طول دوره مورد بررسى ايران تنها در سال ۱۳۷۳ مازاد تجارى به ميزان ۱۱ ميليون دلار را به ثبت رساند.


صادرات ايران به چين ۱۳۷۶ معادل ۶۲ ميليون دلار بود ۲درصد از کل صادرات غيرنفتى ايران را در سال مزبور تشکيل مى‌داد و رتبه پانزدهم را احراز کرد. ورادات ايران از ان کشور در سال مزبور بالغ بر ۳۹۴ ميليون دلار بود که سهمى معادل ۸/۲درصد از کل واردات ايران و رتبه چهاردهم را در اختيار داشت.

جدول مبادلات بازرگانى ايران و چين طى سال‌هاى ۷۶-۱۳۷۲

سال ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶
حجم مبادلات بازرگانى ۶۲۵ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۱۴ ۴۵۷۰
صادرات به چين ۲۹۹ ۱۵۷ ۷۳ ۷۴ ۶۲
واردات از چين ۳۲۶ ۱۴۶ ۲۳۲ ۲۴۰ ۳۹۴
تراز تجارى ۲۷- ۱۱ ۱۵۹- ۱۶۶- ۳۳۲-

جدول صادرات ايران به چين طى سال‌هاى ۷۳-۱۳۷۲

سال میلیون دلار
۷۲ ۲۹۹
۷۳ ۱۵۷
۷۴ ۷۲/۷
۷۵ ۷۳/۶
۷۶ ۶۲