بررسى روند اجراى يادداشت‌هاى تفاهم کميسيون‌هاى مشترک همکارى‌هاى اقتصادي، فنى و علمى برگزار شده بين دو کشور حاکى از استمرار مبادلات بازرگانى و اقتصادى و بين دو کشور است. حداکثر مبادلات طى اين مدت بدون احتساب کالاهاى ويژه ۷۰۰ ميليون دلار و حداقل دويست ميليون دلار بوده است. سهم ايران چنانچه صدور نفت را در نظر نگيريم بسيار ناچيز بوده و مبادلات تقريباً يکطرفه صورت گرفته است. به هر حال در سال‌هاى اخير دو دولت علاقمندى خود را به ضرورت گسترش مناسبات دو جانبه ابراز داشته‌اند، لذا هيئت‌هاى متعددى در سطوح مختلف


همچنين در همين مدت در سال‌هاى اخير يادداشت تفاهم‌ها و موافقت‌نامه‌هاى همکارى در زمينه‌هاى مختلف به منظور توسعه و تحکيم همکارى‌هاى دو جانبه بين و کشور منعقد شده ست. بطور مثال در خرداد سال ۱۳۷۴ (مه ۱۹۹۵) هشتمين اجلاس کميسيون مشترک همکارى‌هاى اقتصادي، تجاري، علمى و فنى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورى خلق چين تشکيل شد. در پايان نيز يک يادداشت تفاهم به امضا رسيد. در اين اجلاس طرفين زمينه‌ها و راه‌هاى جديد ارتقاء سطح همکارى‌هاى دو جانبه را مورد بررسى قرارداده و به توافق‌هايى نيز دست يافتند.