ايرانى‌ها و چينى‌ها در دو سوى آسيا به فاصله هزاران فرسنگ توانسته بودند در روزگاران گذشته با وسايل ابتدايى سفر با يکديگر مناسبات فرهنگى و بازرگانى برقرار سازند. در شرايط فعلى نيز مخالفت هر دو کشور چين و ايران با برترى جويى کامل آمريکا و نظم نوين جانى مورد نظر آمريکا مى‌تواند عاملى قوى در نزديک کردن هر چه بيشتر دو کشور به يکديگر شود. ولى افزايش نقش و حضور ايران در کشورهاى تازه تأسيس آسياى مرکزى و وجود ايالت مسلمان‌نشين سين کيانگ در اين منطقه نمى‌تواند مورد استقبال پکن قرار گيرد.