اصل سياست خارجى جمهورى خلق چين حمايت از استقلال، آزادي، تماميت ارضى و حاکميت کشور، پشتيبانى و حمايت از صلح بين‌المللى پايدار و همکارى دوستانه بين مردم تمام کشورها و مخالفت با تجاوز و جنگ امپرياليستى مى‌باشد.


در بهار و تابستان ۱۹۴۹، مائو زه دونگ سه اصل يک شروع جديد تأمين خانه قبل از دعوت ميهمان اتکاء به يک سمت را ارائه داد. اين تصميم‌‌هاى مهم سياسى با توجه به تاريخ چين و واقعيات آن و شرايط محيط بين‌المللى اتخاذ گرديده بود.