با توجه به نتايج ناشى از حفريات باستانشناسى روشن شده است که از زمان‌هاى قديم در سرزمين چين کنونى انسان زندگى مى‌کرده و سابقه تمدن و تاريخ چين حداقل به دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح مى‌رسد. بدنبال کاوش‌هاى مختلف از سال ۱۹۲۹ تاکنون در نزديکى پکن فسيل استخوان انسان و تعداد زيادى سنگواره و ابزارهاى سنگى که انسان‌هاى دوره اوليه عصر قديم استفاده مى‌کردند به اشکال گوناگون به دست آمده است. اين انسان‌ها مربوط به دوره اول عصر حجر قديم يعنى پانصدهزار سال پيش است.