سازمان‌هاى بازرسى کالا

در چين سه مؤسسه مسئول بازرسى کالاهاى صادراتى و وارداتى هستند. هر يک از آنها مستقل بوده و مسئوليت‌هاى تخصصى خود را در زمينه بازرسى کالا بعهده دارند. اين موسسات عبارت‌اند از:


۱. ادراه دولتى بازرسى کالاهاى صادرات ـ وارداتى


۲. آژانس‌هاى تخصصى بازرسى کالا


۳. شرکت ملى بازرسى کالاهاى صادراتى ـ وراداتى چين


اداره دولتى بازرسى کالاهاى صادراتى ـ وارداتى (SACI) مسئول بازرسى کالاهاى کل کشور در سطح ملى است. اين اداره ۱۹۰ آزمايشگاه در سطح ملى و ۲۵۰ آزمايشگاه در سطح منطقه دارد.


در چين براى اطمينان از اجراى سياست‌هاى و قوانين و مقررات، بازرسى کالاهاى وارداتى و صادرات از طريق اداره متمرکز و واحد SACI انجام مى‌گيرد.


آژانس‌هاى تخصصى بازرسى کالا: چهار آژانس کالا در چين وجود دارد که گواهى‌هايى که صادر مى‌کنند قانونى است. اين آژانس‌هاى عبارت‌اند از:


- مرکز قرنطينه حيوانى و نباتى که مسئول کنترل حيوانات و نباتات وارداتى و صادراتى است.


- دفتر بازرسى کشتى جمهورى خلق چين که مسئول بازرسى کشتى‌هاى وارداتى و تجهيزات اصلى کشتى‌هاست.


- شرکت ملى بازرسى کالاهاى صادراتى ـ وارداتى چين (CNECIC). دفتر مرکزى اين شرکت در پکن است و در ۲۹ ايالت و منطقه شعبه دارد. شرکت مزبور دولتى است و به عنوان طرف سوم براى بازرسي، آزمايش و بررسى کالاهاى صادرات، وارداتى عمل مى‌کند. اين شرکت به تقاضاى سازمان‌هاى و مؤسسات داخلى براى بازرسى و ارزيابى کالاهايشان اقدام مى‌کند و در صورت تأييد، گواهى بازرسى و ارزيابى صادر مى‌نمايد. گواهى صادر شده توسط CNIECIC قانونى و معتبر است.

هزينه خدمات بازرسى

هزينه خدمات بازرسى اساساً بر مبناى خدمات ارائه شده و فن‌آورى بکار رفته تعيين مى‌شود. کل ارزش و مقدار کالاى مورد بررسى نيز در نظر گرفته مى‌شود. اگر اين هزينه برطبق کل ارزش کالا محاسبه شود، به طور کلى کمتر از ۵/۰ درصد کل ارزش محاسبه مى‌شود. ولى اگر بازرسى شامل فن‌آورى و کار پيچيده باشد، هزينه بين دو طرف مورد مذاکره قرار مى‌گيرد. در صورتى که لازم باشد آزمايش‌هاى مختلفى بر روى يک مجموعه انجام شود، مقدار کالا زياد باشد يا معامله برمبناى قرارداد بلند مدت صورت گرفته باشد، معمولاً تخفيفاتى در نظر گرفته مى‌شود.