واردات مواد دارويى و مواد خام در چين نياز به اجازه واردات از وزارت بهداشت عمومى دارد. وارد کننده بايستى درخواست خود را به آن وزارت تسليم کند و نمونه‌ها و اطلاعات کلينيکي، فرآيند توليد و ساير اطلاعات مورد نياز براى آزمايش و تصوبب را ارائه دهد. واردات مواد غذايى موضوع مقررات بهداشتى و واردات حيونات و گياهان موضوع قرنطينه است که توسط مرکز قرنطينه حيوانى و گياهى انجام مى‌شود.