شرکت‌هاى چينى زيادى در زمينه واردات فعاليت دارند، براى مثال در سال ۱۹۹۴ نزديک به ۱۰۸ هزار شرکت به ورود کالا مبادرت مى‌نمودند. اين رقم با توسعه فعاليت‌هاى تجارى چين روبه افزايش است. انحصار ورود کالا در چين از ميان رفته است و رقابت قابل توجهى بين بازرگانان اين کشور وجود دارد. در سال ۱۹۹۴ بزرگترين شرکت واردکننده کالا، کمتر از ۳ درصد کل واردات را در اختيار داشت. در سال مزبور ۱۵ واردکننده عمده جمعماً ۱۵ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده بودند. در کشور چين تعداد شرکت‌هاى کوچک واردکننده بسيار زياد است. اين مؤسسات که تعداد آنها به ۶۵ هزار شرکت مى‌رسد، حدود ۶۰ درصد کل واردکنندگان را تشکيل مى‌دهند، در حالى که واردات هر يک از اين شرکت‌ها کمتر از ۱۰۰ هزار دلار بوده است. در سال ۱۹۹۴، ۷۳ قلم کالا به چين وارد شده است. (بازاريابى براى صدور کالا به چين. پيام صادرات، شماره ۳۲۳ (تير و مرداد ۱۳۷۵).


در سال ۱۹۹۴ هفت ايالت يا استان ساحلى چين يعنى گواندونگ، فوجيان، زى‌ژيان، شانگ‌هاي، ژيانگ‌سو، شاندونگ و ليائوتينگ بالغ بر ۶۷ درصد کل وردات چين را به خود اختصاص دادند. سهم ايالت گواندونگ از واردات چين در حدود ۴۰ درصد بوده است، در حالى که سهم پکن در اين سال ۱۸ درصد بود. تعداد واردکنندگان در گواندونگ به ۳۷ هزار شرکت مى‌رسد. در چين سه نوع شرکت يا مؤسسه در امر تجارت خارجى و واردات دخالت دارند که عبارت‌اند از: مؤسسات بازرگانى خارجى ملى يا منطقه‌اي، شرکت‌هاى وابسته به مؤسسات خارجى و مؤسسات توليدى متعلق به دولت.


مؤسسات نوع اول؛ يعنى مؤسسات بازرگانى خارجى ملى يا منطقه‌اى نقش عمده‌اى در تجارت خارجى و واردات چين ايفا مى‌کنند. در سال ۱۹۹۴ سهم اين شرکت‌ها از واردات چين حدود ۴۴ درصد بود.


در سال مزبور حدود ۳ هزار مؤسسه ملى و ۵۷۰۰ مؤسسه تجارت خارجى منطقه‌اى در چين وجود داشته است که به ترتيب ۲۷ و ۱۷ درصد ورادات کل کشور را در اختيار دشاتند. در اين سال، حدود ۳۶۰۰ مؤسسه بازرگانى خارجى دولتى سهمى معادل ۸ درصد از کل وردات را به خود اختصاص دادند.


شرکت‌هاى خارجى با سرمايه‌گذارى مشترک که تعداد آنها در سال ۱۹۹۴ به ۸۸ هزار شرکت مى‌رسيد، مستقيماً به ورود کالا اقدام مى‌کنند و از مجارى مهم ورود کالا در چين محسوب مى‌شوند. ۹۰ درصد شرکت‌هاى با سرمايه‌گذارى مشترک در آن سال به واردات کالا مبادرت کردند. بخشى از واردات کالا توسط اين مؤسسات در داخل چين به مصرف مى‌رسد و بخشى مجدداً به خارج صادر مى‌شود. بخش عمده‌اى از کالاهاى وارده شده توسط اين مؤسسات را کالاهاى سرمايه‌اى تشکيل مى‌دهد. ۵۵ درصد کل ماشين‌آلات وراده به چين در سال ۱۹۹۴ توسط اين مؤسسات وارد شده است. در کشور چين مؤسسات وابسته به بخش خصوصى و شرکت‌هاى اشتراکى نقش کمى در واردات دارند.