سومين اجلاس يازدهمين کميته مرکزى حزب کمونيست در سال ۱۹۷۸ برگزار شد و در اين اجلاس تصميم گرفته شد که نوسازى سوسياليستى مورد تأکيد قرار گيرد. اصلاحات از روستاها شروع شد و سياست سيستم خود مسئوليتى به اجرا گذارده شد و کنترل قيمت‌هاى بسيارى از محصولات کشاروزى و جانبى کمتر شد. ساختار صنعتى در مناطق روستايى تعديل شد. در سومين اجلاس دوازدهمين کميته مرکزى حزب کمونيست مورخ سال ۱۹۸۴، تصميم به بازسازى سيستم اقتصادى گرفته شد. چهاردهيم کنگره ملى حزب کمونيست چين در سال ۱۹۹۲ برگزار شد و در آن تئورى دنگ شيائو پينگ مبنى بر ساختار سوسياليستى با مشخصه‌هاى چين اعلام شد که هدف آن اصلاح اقتصاد چين و ايجاد سيستم اقتصاد بازار سوسياليستى بود. مفاد اصلى آن را به صورت زير مى‌توان خلاصه کرد.


- اتخاذ يکسرى تعديل‌هاى کلان


- اصلاحات عمقى در همه جوانب و کنترل آن


- توسعه مالکيت‌هاى خصوصى در حالکه مالکيت عمومى همچنان در بعضى زمينه‌ها مورد تأکيد ويژه مى‌باشد.


- مکانيزم عمل شرکت‌هاى دولتى بسمتى جهت گيرند که نيازهاى اقتصاد مبتنى بر بازار را برآورده سازند.


- تعريف حق مالکيت و مسئولت شرکت‌ها


- اعمال مديريت علمى شرکت‌ها


- جداسازى حيطه فعاليت دولت و شرکت‌ها


- تأسيس بازار ملى متحد و باز


- برقرارى رابطه دو طرفه بين بازارهاى داخلى و بين‌المللي


- تغيير نحوه فعاليت دولت در مديريت اقتصادى و ايجاد يک سيستم قانونى که عمدتاً از ابزارهاى غير مستقيم استفاده مى‌کند.


پانزدهمين کنگره ملى حزب کمونيست چين در سال ۱۹۹۷ برگزار شد و در آن فاکتورهاى اساسى توليد نظر سرمايه و تکنولوژى مورد ترغيب قرار گرفت. در سال ۱۹۹۸ اصلاحات به آرامى در تمام زمينه‌ها انجام گرفته و پيشرفت‌هاى قابل توجهى در حل بعضى از مشکلات حاصل گرديده بود.