مؤسسات تجارى چين را مؤسسات تجارى جمعي، شخصى يا خصوصى و يا مالکيت مشترک تشکيل مى‌دهند.

مؤسسات تجارى جمعى

اين مؤسسات عمدتاً از تعاونى‌هاى خريد و بازاريابى در روستاها و شهرهاى کوچک و فروشگاه‌هاى تعاونى در شهرهاى بزرگ تشکيل شده‌اند. تعاونى‌هاى خريد و بازاريابى هر بخش براى خريد دسته‌جمعى و توزيع کالا در ميان مصرف کنندگان با ديگر تعاونى‌ها در سطح روستايى همکارى مى‌کنند. اين مؤسسات مقادير فراوانى کالا را از کارخانه خريدارى و به روستاييان عرضه مى‌نمايند. آنها مى‌توانند براى تضمين عرضه کالا، از مراکز مختلف خريد کنند. در چين بيش از ۵۱۲ هزار بنگاه خرده‌فروشى جمعى وجود دارد که ميزان فروش آنها درسال ۱۹۹۳ به ۳۵۷ ميليارد يوآن؛ يعنى ۲۶ درصد از کل فروش در چين رسيد.

مؤسسات تجارى شخصى و خصوصى

دولت چين از اواخر دهه ۱۹۷۰ اجازه فعاليت اين مؤسسات را در بخش خرده‌فروشى صادر نمود است. رشد اين بخش در اوايل دهه ۱۹۹۰ شتاب گرفت. در مؤسسات تجارى شخصى (individrally owned) حجم فعاليت اندک است و حداکثر هفت نفر در آنها شاغل هستند، ولى مؤسسات تجارى خصوصى (private) شامل هشت نفر يا بيشتر مى‌شوند. در سال ۱۹۹۳، تعداد واحدهاى تجارى شخصى و خصوصى در بخش خرده‌فروشى ۵۴/۸ ميليون بود و ميزان خرده‌فروشى آنها به ۳۰۷ ميليون يوآن مى‌رسيد که ۵/۲۲ درصد از کل ميزان فروشى کشور را تشکيل مى‌داد.