چين بعد از ژاپن دومين بازار بزرگ مصرف در آسياست. افزايش درآمد خانوار در سال‌هاى اخير موجب رونق مصرف در اين کشور شده است.سليقه مصرفى مردم چين در زمينه‌هاى مختلف رو به تغيير است و تقاضا معطوف به کالاهايى است که کيفيت بهتر و طرح‌هاى جديدترى دارند.