ميزان مبادله تجارى فيمابين ايران و شيلى به‌دليل بعد مسافت، کمبود وسايط حمل و نقل و بالطبع عدم وجود صرفه اقتصادى از گسترش چندانى برخوردار نبوده است. لذا با توجه به آنکه از طول عمر تجديد روابط سياسى نيز مدت مديدى سپرى نگرديده است، سطح روابط بازرگانى در سطح بسيار پائينى قرار دارد. در سال ۱۹۹۲ بخش عمده تجارت بين دو کشور به شکل غير مستقيم انجام پذيرفت. واردات ايران از شيلى حدود ۱،۹۰۸،۰۰۰ دلار و عمدتاً کاغذ بود. در سال ۱۹۹۴ نيز با توجه به آمار بانک مرکزى ايران ميزان ثبت سفارش واردات کالا ۹۴۷ هزار دلار و عمدتاً مربوط به صادرات کاغذ بوده است.

جدول صادرات ايران به شيلى (ميليون دلار)سال‌هاى ۷۵-۱۹۷۹و ۹۲-۱۹۹۵

۱۹۷۵ ۱۹۷۶ ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
۱۰۷ ۱۶۱/۵ ۱۶۰/۵ ۳۲۵ ۴۶/۵ ۴۰/۲ ۹۲/۹ ۴/۹ ۹/۵