برخى از محققين، روابط فرهنگى و حضور ايرانيان در شيلى را داراى قدمت بسيارى مى‌دانند که آثارى را نيز از خود بر جاى گذارده است. نقش آتش در زندگى مناطق جنوبى شيلى و برخى ديگر از شباهت‌هاى فرهنگى که بيشتر در ميان بوميان مناطق مذکور وجود داشته، فرضيه حضور قديمى ايرانيان را بيش از پيش قوت بخشيده است. در اين زمينه محل‌هائى که در سانتياگو و وال پارائيسو Valpa Raiso که در اسامى مختلف برخى اماکن آن پسوند پرسا Persa وجود دارد، بدين قرار مى‌باشد.

جدول اسامى برخى ازاماکن با پسوند PERSA

پرسا بيوبيو Persa Bio Bio
پرسا بالماسدا ماپوچو Persa Balmaceda Mapocho
مرکادو پرسا Mercado Persa
پرسا اواله گران اونيد Persa Ovalle Gran Avenida
مرکزى تجارى پرسا Centro Comer Cial Persa
مرکزى تجارى پرسا شماره ۱۰ Centro Comercial Persa No.10
پرسا وال پارائيسو Persa Valparaiso


در اين اماکن که از قدمت بسيارى برخوردار هستند، اعتقاد براين است که ايرانيان کالاهائى همچون ابريشم و فرش را آورده و اغلب در کنار خيابان و به صورت دست‌فروشى که از ماليات و برخى هزينه‌هاى ديگر معاف بود خريد و فروش مى‌نمودند.

تعداد ايرانيان

آمار سال ۱۹۹۳ تعداد ايرانيان مقيم در شيلى را حدود يک‌صد نفر تخمين مى‌زند که براساس تقسيم‌بندى سنى در جدول ذيل قرار مى‌گيرند:

جدول تعداد ايرانيان در سال ۱۹۹۳

11نفر بين ۵۵ تا ۷۴ سال
۳۲ نفر بين ۳۵ تا ۵۴ سال
۱۲ نفر بين ۲۵ تا ۳۴ سال
۱۷ نفر بين ۱۵ تا ۲۴ سال
۱۴ نفر زير ۱۵ سال


تعداد اندک مقيم شيلى در کار تجارت و برخى امور تخصصى اشتعال دارند.

زمينه‌هاى فعاليت فرهنگى

با توجه به ويژگى‌هاى خاص جغرافيائى شيلى از جمله دور بودن اين کشور از ايران و شناخت محدود شيليائى‌ها از تاريخ و فرهنگ ايراني، برگزارى سمينارهاى فرهنگي، تبادل هيئت‌هاى پارلمانى و فرهنگي، شرکت دو جانبه در نمايشگاه‌هاى مختلف از جمله نمايشگاه عکس، کتاب، شرکت در جشنواره‌هاى هنرى تبادل استاد و دانشجو، تبادل هيئت‌هاى ورزشي، اعطاء بورس‌هاى تحصيلى و غيره از جمله زمينه‌هاى مناسب براى رشد مناسبات فرهنگى فيمابين محسوب مى‌گردد؛ خاصه آنکه با توجه به آشنائى نسبى پرسا در فرهنگ مردم شيلى اين حرکت مى‌تواند از سرعت بيشترى برخوردار شود.