در آبان ماه سال ۱۳۵۳ ژنرال اگوستوپينوشه پس از دريافت استوار نامه سفير اکرديته جديد ايران، خواستار بسط همکارى‌ها و روابط نزديک با ايران شد.