شروع رياست جمهورى پاتريسيوآيلوين و استقبال بين‌المللى از حکومت دمکراسى در شيلى سبب گرديد تا اين کشور به سازمان کشورهاى غيرمتعهد باز گردد، به گروه ريو ملحق شود و محکوميت‌هاى اعمال شده منطقه‌اى و بين‌المللى از سوى سازمان کشورهاى آمريکائى [OAS] و سازمان ملل‌متحد از ميان برداشته شود. در اين مرحله همچنين توافق‌هائى در زمينه اختلافات مرزى با آرژانتين به‌دست آمد و مجازات‌هاى اعمالى از سوى آمريکا نسبت به حکومت نظاميان برطرف گرديد و باعث شد تا وضعيت کشور به لحاظ امنيت ملّى به شکلى مشهود بهبود يابد.


عامل ديگرى که باعث شد تا شيلى با بهره‌گيرى اقتصادى از امتيازات به‌دست آمده در فوق، سياست خارجى خود را شکل دهد، گرايش جهانى به سمت موضوعات و همکارى‌هاى اقتصادى و تجارى به صورت دو يا چندجانبه بود که شيلى نيز با توجه به توان خود توانست در اين زمينه بهره‌بردارى لازم را در جهت منافع ملّى خود ببرد.