شيلى گرچه ديرتر از ساير کشورهاى آمريکاى لاتين به صف دموکراسى‌هاى منطقه پيوست، ليکن روابطى ديرينه و پايدار با تمامى جامعه لاتين برقرار ساخته و حضورى فعال در زمينه سياسى دارد.