زبان و خط

با وجود تنوع آب‌ و هوا و وضعيت جغرافيائى در شيلى زبان مردم داراى بافت همگون و يکسان مى‌باشد، به‌ نحوى که مردم شمال با همان لهجه مردم جنوب صحبت مى‌کنند. زبان رسمى کشور اسپانيولى بوده و ۹۲% مردم به آن تکلّم مى‌کنند؛ ۸ درصد نيز به زبان بومى منطقه Mapudngun تکلّم مى‌نمايند. خط کشور نيز لاتين مى‌باشد.