نخستين مهاجرينى که نقش اساسى در توسعه ساختار اخلاقى کنونى جامعه بازى نمودند، باسک‌ها (Basques) از منطقه پيرينه (Pyrenees) اسپانيا بودند.


شيلى در منطقه‌اى قرار گرفته که به‌دليل وجود رقابت‌هاى سُنتى و اختلافات مرزى و ارضى از جمله مستعدترين مناطق براى درگيرى‌هاى احتمالى مى‌باشد و اين موضوع به لحاظ امنيّت آمريکاى جنوبى و همچنين منافع کشورهاى پيشرفته صنعتى به جهت دسترسى به مواد خام حياتى و بازرگانى دريائى امن، اهميّت به‌سزائى دارد.