به‌ دليل موقعيت خاص جغرافيائى شيلى يکى از مرکز مهم جذب توريست آمريکاى جنوبى به‌شمار مى‌رود. زيرا جهانگردان مى‌توانند در شمال کشور و در منطقه بيابانى و باير شاهد آسمانى صاف و شفاف به جهت بهره‌بردارى‌هاى ستاره‌شناسى بوده و در مرکز از فضاى سرسبز فلات آنُد و جنگل‌هاى انبوه و در جنوب از آب و هواى سرد قطبى بهره‌گيرند.سازمان جهانگردى ملّى شيلى طى ۹ ماهه اول ۱۹۹۳ تعداد توريست‌هائى که وارد شيلى شده‌اند را بيش از يک ميليون نفر ثبت کرده است. اين افراد حدود ۸۰۰ ميليون دلار ارز يعنى ۱۰% بيش از سال ۹۲ وارد کشور نموده‌اند.


صنعت جهانگردى شيلى در دهه ۷۰ و دقيقاً از سال ۷۳ به بعد مورد توجه قرار گرفت. پيش از اين سال کشور درگير بحران‌هاى سياسى و اقتصادى کشور ناتوان از سرمايه‌گذارى در اين صنعت که مى‌بايست با امنيت اجتماعى همراه باشد بود. لذا توجه اصلى دولت نظامى که مى‌خواست از وابستگى شديد به مِس خارج شود به سمت صنعت جهانگردى معطوف گرديد، لذا از سال ۸۶ به بعد حرکتى رو به رشد آغاز کرد.