سرمايه‌گذارى شيلى در خارج

بر اساس گزارش اتاق بازرگانى شيلى سرمايه‌گذاران شيليائى طى سال ۱۹۹۶ به ميزان ۳۶۸/۶ ميليارد دلار در خارج از شيلى سرمايه‌گذارى نموده‌اند که به نسبت سال ۱۹۹۵ نشان‌دهنده ۵۳% افزايش مى‌باشد. اين ميزان براى دوره شش ساله ۱۹۹۰ الى ۱۹۹۶ بالغ بر ۱۵ ميليارد دلار شده است. از کل مبلغ سرمايه‌گذارى شده در سال ۱۹۹۶ به ترتيب آرژانتين با ۴۳۳/۴ ميليارد دلار، برزيل با ۹۷۷ ميليون دلار، کلمبيا با ۸۹۶ ميليون دلار، پرو با ۶۱۱ ميليون دلار، ونزوئلا با ۲۴۷ ميليون دلار، بوليوى با ۵۱ ميليون دلار، استونى با ۵۰ ميليون دلار و مکزيک با ۲۷ ميليون دلار، در مقام‌هاى اول تا هشتم قرار دارند. ليکن اين رده‌بندى براساس دوره شش ساله ۱۹۹۰-۱۹۹۶ به قرار: آرژانتين ۸۱۱/۸ ميليارد دلار، پرو ۳۵۶/۲ ميليارد دلار برزيل ۳۹۲/۱ ميليارد دلار، کلمبيا ۰۵۳/۱ ميليارد دلار و بوليوى ۳۰۹ ميليون دلار خواهد بود.


در اين امر سهم هر يک از بخش‌هاى سرمايه‌گذارى شده عبارتنداز :


انرژى ۴۷۹/۶ ميليارد دلار، صنعت ۸۹۷/۴ ميليارد دلار، تجارت و بازرگانى ۳۳۰/۱ ميليارد دلار، بانک‌دارى ۸۷۳ ميليون دلار، صنعت بيمه و صندوق‌هاى بازنشستگى ۴۶۰ ميليون دلار.

سرمايه‌گذارى خارجى در شيلى

سرمايه‌گذارى خارجى در شيلى طى سال ۱۹۹۶ نسبت به سال قبل بيانگر ۴/۴۲% رشد مى‌باشد که در طول تاريخ اين کشور بى‌سابقه بوده است. ميزان سرمايه‌گذارى خارجى در شيلى طى سال ۱۹۹۶ به ۸/۶۱۷۳ ميليون دلار رسيد که ۹% از توليد ناخالص داخلى را شامل مى‌شود.


از حجم سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده در سال ۱۹۹۶ ميزان ۴/۴۵۷۶ ميليون دلار از طريق سرمايه‌گذارى مستقيم [قانون ۶۰۰ سرمايه‌گذارى] نسبت به سال ۱۹۹۵ بيانگر ۶/۵۰ درصد رشد مى‌باشد، مبلغ ۲/۱۱۵۰ ميليون دلار از طريق فروش سهام شرکت‌هاى شيليائى در بورس نيويورک [ADRS] که نسبت به سال ۱۹۹۴ بيانگر ۳۰% رشد و ۲/۴۴۵ ميليون دلار از طريق بند ۱۴ قانون بين‌المللى انتقال ارز که نسبت به سال ماقبل بيانگر ۷/۸% رشد مى‌باشد، صورت گرفته است.


اين قانون در جهت تشويق سرمايه‌گذارى خارجى وضع گرديده است.

جدول سرمايه‌گذارى خارجى در بخش‌هاى عمده اقتصادى شيلى در سال ۱۹۹۶

بخش‌هاى اقتصادى حجم سرمايه‌گذارى [دلار]
سرويس و خدمات ۲،۳۳۰،۷۳۰
معادن ۸۸۶،۱۶۱
صنعت ۸۱۳،۴۲۳
انرژي[برق،آب،گاز] ۳۸۶،۴۹۷
حمل و نقل ۵۵،۹۱۷
ساختمان ۲۷،۶۳۷
شيلات ۴۱،۴۱۶
فرآورده‌هاى جنگلى ۱۹،۸۹۰
کشاورزى و دامدارى ۱۶،۷۷۱
مجموع ۴،۵۷۸،۴۴۲

جدول حجم سرمايه‌گذارى خارجى در شيلى طى دوره ۹۰-۱۹۹۶ (ميليون دلار)

سال ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
حجم سرمايه‌گذارى ۱۴۶۰ ۱۰۸۲ ۲۱۴۴ ۵۰۲۷ ۷۶۴۵ ۴۴۳۳ ۳۶۱۷

سازمان مالى گسترش و توسعه اقتصادى در شيلى

سازمان مرکزى سرمايه‌گذارى (CORFO) به نام (CPI) به امر تشويق سرمايه‌گذارى و حمايت از سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک با طرف‌هاى شيليائى اشتغال دارد.


CPI حمايت‌هاى زير را طرف‌هاى شيليائى به عمل مى‌آورد:


- يافتن منابع بالقوه مالى خارجى


- جايگزينى تکنولوژى جديد و مدرن و تحقيقات در اين زمينه


- ارزيابى فنى وضع موجود و ارتفاء کيفيّت آن


- بازاريابى و ايجاد بازار براى فروش توليدات


- تضمين مالى وام‌‌هاى همکارى‌هاى مشترک


CPI براى مؤسسات خارجى سرويس‌هاى زير را تأمين مى‌نمايد:


- تنظيم ليست مؤسسات ثبت شده با قابليت لازم براى ارتباط با منابع مالى خارجي.


- تمرکز اطلاعات در رابطه با فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى در شيلي.


- مشاوره کارشناسى و خدمات فنى براى بررسى زمينه‌هاى مساعد سرمايه‌گذاري.


- بررسى ميزان عملى بودن ايده‌هاى پيشنهاد براى سرمايه‌گذارى شرکت‌هاى خارجى يا مؤسسات داخلي.


- سازماندهى شبکه‌هاى منطقه‌اى و شعبات فعال آن در داخل.


CPI تجار و سرمايه‌داران و علاقمند به فعاليت در چارچوب‌هاى خود را نظير:


- متقاضيان سرمايه‌گذارى از ۵۰۰ هزار تا ۵ ميليون دلار


- متقاضيان صادرات کالاهاى ساخت شيلى


و خريداران سهام داخلى حداقل ۳۰% به بالا را مورد حمايت قرار مى‌دهد.


بعضى از فعاليت‌هاى موجود CPI به قرار زير است:


- آشنا‌سازى طرف‌هاى شيليائى با بازرگانى خارجى که حاضر به انجام سرمايه‌گذارى مى‌باشند.


- حمايت از پروژه‌هاى برنامه‌ريزى شده خود از طريق شبکه‌هاى داخلى و خارجى


ترتيب دادن گردهمائى بين تجار و بازرگانان خارجى و شيليائى در داخل و خارج نقش حمايتى CPI به قرار ذيل است:


- سرمايه‌گذارى و تأمين ۵۰% هزينه‌هاى مطالعاتي


- توجيه جواب‌دهى سرمايه


- تأمين وام‌هاى اضافى براى ملّى شدن اصل وام‌هاى دريافتى و حصول نتيجه که منبع تأمين‌کننده در اين زمينه با CORFO و يا منابع خارجى مى‌باشد.


در واقع CPI به منظور بالا بردن سرما‌يه‌گذارى خارجى در شيلى به فعاليت اشتغال دارد و حيطه آن شرکت در سرمايه‌گذارى‌هاى کوچک و متوسط، حفظ هم‌بستگى بين مشتريان و سرمايه‌گذاران مشترک فعال در اين کشور مى‌باشد و با چنين فعاليتى عملکرد خود را در چارچوب تشويق سرمايه‌گذارى و حفظ ميزان موجود دنبال مى‌کند.