ذخائر ارزى و طلا

ذخائر ارز خارجى شيلى طى سال‌هاى ۱۹۸۹ لغايت ۱۹۹۳ به شرح ذيل بوده است. اين کشور ۵۹۷ ميليون دلار ذخيره طلا تا سال ۱۹۹۱ داشته است:

جدول ذخائر ارزى و طلا

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳
حق ويژه IMF (ميليون دلار) ۲۴/۴ ۱/۰ ۰/۸ - -
ارز خارجى (ميليون دلار) ۳۶۰۴/۲ ۶۷۶۰/۵ ۷۰۴۰/۵ ۹۰۰۹ ۹۷۵۹
کل ۲۸۳۶/۶ ۶۰۶۸/۵ ۷۰۴۱/۳ ۹۰۰۹ ۹۷۵۹

بدهى‌هاى خارجى

موضوع معضل بدهى‌هاى خارجى از جمله مشترکات جامعه لاتين بوده به‌ گونه‌اى که آمريکاى لاتين را به مقروض‌ترين مجموعه در صحنه بين‌الملل مبدل ساخته است. لذا کشور شيلى نيز با بيش از ۱۹ ميليارد دلار بدهى خارجى (جدول شاخصه‌هاى قروض خارجي) در اين مجموعه قرار دارد. از سوى ديگر سياست‌هاى موفقيت‌آميز شيلى در برنامه کاهش قروض خارجى که توانست طى سال‌هاى ۸۸-۱۹۸۳ بيش از ۴۰% از بدهى خود به بانک‌هاى تجارى بکاهد، باعث گرديد بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول اين کشور را مورد تشويق قرار داده و پيشنهاد بازپرداخت بدهى‌هاى خود در چهار چوب طرح برادى را دريافت نمايد.

جدول شاخصه‌هاى قروض خارجى ميليارد دلار

۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳
I بدهى‌هاى خارجى ۲۰،۸۲۹ ۲۰،۶۶۱ ۱۸،۹۶۵ ۱۹،۶۵۹
II بدهى خارجى در دراز و ميان‌مدت ۱۷،۸۱۴ ۱۷،۱۹۲ ۱۴،۷۶۸ ۱۵،۶۹۳
۱ بخش دولتي ۱۴،۳۷۹ ۱۴،۷۲۵ ۹،۱۷۵ ۸،۵۴۷
۲ بخش خصوصى ۳،۴۳۵ ۲،۴۶۷ ۵،۵۹۳ ۷،۱۴۶
۱-۲ سازمانهاى جهانى ۲۴ ۷۵ ۵۰۳ ۴۸۲
۲-۲ سازمانهاى دولتي ۱۵ ۲۵ ۴۹۲ ۶۱۱
۳-۲ بانک‌ها و مؤسسات مالي ۲،۷۶۴ ۱،۵۵۶ ۲،۵۵۵ ۳،۶۳۲
۴-۲ ديگر اعتباردهندگان ۶۳۲ ۸۱۱ ۲،۰۴۳ ۲،۴۲۱
II بدهى‌هاى خارجى در کوتاه‌مدت ۱،۶۸۷ ۲،۰۱۷ ۵،۳۴۷ ۳،۴۸۷
I بخش دولتى ۱،۳۵۴ ۵،۱۶۵ ۴۴۸ ۴۸۸
بخش خصوصى ۳۰۳ ۳۶۲ ۷،۳۰۲ ۲،۹۹۹

نرخ تورم

کاهش نرخ تورم طى سال‌هاى گذشته که به همراه رشد اقتصادى کشور [بالاترين ميزان رشد در آمريکاى لاتين] به‌دست آمد از جمله موفقيت‌هاى دولت شيلى به شمار مى‌آيد، به‌گونه‌اى که دولت آيلوين توانست نرخ تورم۲۶ درصدى در سال ۱۹۹۰ را به حدود ۱۳% در سال ۱۹۹۳ برساند. لذا از اين سال به بعد نرخ تورم سير نزولى خود را ادامه داده و در سال ۱۹۹۴ بين ۹ % تا ۱۱% در نوسان بود. در پايان سال ۹۶ نرخ تورم ۶/۶% بود.

اشتغال

رشد اشتغال در شيلى از ديگر موفقيت‌هاى دولت به ‌شمار مى‌رود. نتايج برنامه‌هاى اقتصادى سال‌هاى ۹۴ و ۹۵ که با رشد اقتصادى ۷% و ارزش صادراتى ماهانه ۳۵% رشد همراه بود امکان رشد و افزايش فرصت‌هاى شغلى را بيش از پيش فراهم آورد. در اين خصوص ميزان بيکارى کشور به ۵/۵% کاهش يافت و دولت اميدوار است با حفظ رشد اقتصادى کشور به ميزان ۶% ساليانه تا سال ۲۰۰۰ بتواند به طور مؤثر فقر را ريشه نمايد. از سوى ديگر سيستم بيمه شغلى در شيلى کاملاً در اختيار بخش خصوصى قرار گرفته، صندوق بيمه مذکور در سال ۱۹۹۳ توانسته است ۱۲ ميليارد دلار جذب سرمايه داشته و سه چهارم کارگران شيلى را تحت پوشش قرار دهد.


بر اساس آمار و ارقام وزارت برنامه‌ريزى و همکارى MIDEPLN در سال ۱۹۹۴ در اين کشور ۱۲ ميليون نفرى ۳۳% از کل جمعيت در فقر و تنگدستى زندگى کرده، در حالى‌که اين رقم در سال ۱۹۹۰ برابر ۴۲% بوده است. بر همين اساس رقم مزبور براى سال ۱۹۹۶ با کاهشى ۵/۳% نسبت به سال ۹۵ همراه بوده است. تعداد افراد آواره نيز از ۸% به ۵/۶% بين سال‌هاى ۹۴ تا ۹۶ کاهش يافته است.

جدول نرخ بيکارى

سال ۱۹۷۸ ۱۹۸۵ ۱۹۹۰ ۱۹۹۳ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
درصد ۳۰ ۲۸ ۲۸ ۱۲ ۵/۵