سياست‌هاى بازگشائى اقتصادى و توسعه شرکت‌هاى خصوصي، به صنايع شيلى اجاره داد تا بتوانند به پيشرفت قابل ملاحظه‌اى دست يافته و يکى از قطب‌هاى اقتصادى و صادراتى شيلى گردد.