پيش از انقلاب اسلامى ايران از سوى رژيم سابق جهت برقرارى رابطه سياسى اقداماتى انجام گرديده بود، ليکن اين مسئله در زمان انقلاب و بعد از آن مسکوت ماند.


در دههٔ ۱۳۶۰ با سفر سفير جمهورى اسلامى ايران در گابن به اين کشور برقرارى رابطه مجدداً مورد بررسى قرار گرفت و مقامات کشور مذکور از ايجاد رابطه حسن استقبال کردند و قرار شد روابط سياسى با اين کشور از طريق نمايندگى ليبرويل آکرديته شود.


در حال حاضر ارتباط کشور ما با آفريقاى مرکزى از طريق سفارت جمهورى اسلامى ايراندر گابن صورت مى‌گيرد.


در مورد همکارى‌هاى فى‌مابين دو کشور در نهادهاى بين‌المللى از جمله مسئله حقوق بشر قابل ذکر است که اين کشور در چهل و هفتمين مجمع عمومى سازمان ملل غايب بوده و رأى آن در چهل و هشتمين مجمع ممتنع بوده است. بنابراين تغيير رأى به نفع جمهورى اسلامى ايران مشاهده مى‌شود.