در بند ۲ قانون‌اساسى برمه به سيستم انتخاباتى اين کشور اشاره شده است، انتخابات در برمه عمومى و با آراء مستقيم و مخفى صورت مى‌گيرد. برمه داراى يک حزب و يک مجلس مى‌باشد، نامزدهاى انتخاباتى از طرف حزب تعيين مى‌گردند. انتخاب‌شوندگان بايد از پدر و مادر برمه‌اى متولد شده، تابع برمه باشند و حداقل سن نامزدهاى نمايندگى در پارلمان ۲۸ سال باشد.