بدين ترتيب از لحاظ سياسى و ادارى کشور برمه، به برمه خاص (مرکب از هفت ايالت) و نيز هفت ناحيه ادارى (ديويزيون - Division) تقسيم شده است. ايالات مزبور براساس مناطق طبيعى و جغرافيائى و ملاحظات تاريخى تقسيم‌بنيد گرديده‌اند. بعضى از ايالات و استان‌ها مزبور تاريخ خود را به ممالک و امارات باستانى مى‌رسانند، بعضى تقسيمات ديگر نيز از زمان سلطه انگليس به يادگار مانده است. هفت ايالت برمه خاص عبارت هستند از: ماندالاى - Mandalay، ايراوادى - Irrawaddy، پگو - Pegu، ماگوه - Magwe، تناسريوم - Tenasserim، آراکان - Arakan و ساگائينگ - Sagaing، نواحى ادارى عبارت هستند از: شان - Shan، گاو تهوله - Gwetaholeh، کايا - Kayah، کاچين - Kachin و غيره.


پايتخت برمه شهر رانگون (Rangoon) است، در حدود ۸/۳ ميليون نفر جمعيت دارد. شهرهاى مهم ديگر عبارت هستند از: مولمين - Molmin، ياکين - Yakin، اکياب - Akyab، تائونگى - Taunggyi، مينگايام - Mingayam، هنرادا - Henrada و شهر تاوى - Tawy.


شهر رانگون در ۱۷۵۲ توسط آلائونگ پايا بنيانگذار سلسله کنيائونگ در برمه به پايتختى انتخاب شد، وى در همين سال شهر داگون - Dagoon را به رانگون (به معنى پايان ستيز و منازعه) تغيير نام داده و به پايتختى خود انتخاب نمود.