اتريش داراى حکومتى بر پايه دموکراسى پارلمانى است که رياست‌جمهورى آن را با رأى مستقيم مردم برگزيده مى‌شود. تجديد انتخابات رئيس‌جمهورى بلافاصله پس از پايان دوره قبل تنها براى يک بار بلامانع است. رئيس‌جمهورى با رأى مستقيم مردم براى مدّت ۶ سال انتخاب مى‌شود. کليه کسانى که بيش از ۱۹ سال دارند داراى حق رأى مى‌باشند.


انتخابات مجلس شوراى ملّى اتريش هر پنج سال يک بار در اين کشور برگزار مى‌شود براى برگزارى انتخابات، کانديداهاى احزاب شرکت‌کننده به‌ترتيب قدرتى که دارا هستند در يک ليست انتخاباتى قرار مى‌گيرد. به‌عنوان مثال حزب سوسياليست اسامى کانديداهاى خود را در ليست شمارهٔ يک و حزب مردم در ليست شمارهٔ دو چاپ مى‌کند و انتخاب کنندگان حق علامت زدن فقط شمارهٔ ليست را دارند و نمى‌توانند نماينده تنها را انتخاب کنند. ولى اين حق را دارند که در يک ليست رديف را تغيير دهند به بيان ديگر انتخاب‌کنندگان نمى‌توانند تعدادى نماينده از يک ليست و تعدادى از ليست ديگر انتخاب نمايند. اين انتخابات در نه حوزه استان اين کشور برگزار مى‌شود. در ضمن اتريش به دو منطقه انتخاباتى تقسيم شده است، در هر يک از اين مناطق آراء به‌دست آمده اضافى حوزه‌هاى محلى جمع‌آورى مى‌شود تا به حد نصاب به ‌منظور اخذ کرسى‌هاى ديگر براى هر يک از احزاب برسد.چون اتريش به‌صورت جمهورى فدرال اداره مى‌شود و متشکل از نه ايالت است، از اين رو داراى مجلس شوراى ايالتى نيز مى‌باشد که انتخابات اين مجلس هم هر ۵ سال يک بار برگزار شده و مشابه انتخابات سراسرى مجلس شوراى ملّى است. حزبى که بتواند در ايالت، اکثريت مطلق آراء را به‌دست آورد يا به عبارت ديگر بيش از نيمى از کرسى‌هاى مجلس شوراى ايالت را احراز نمايد مى‌تواند اُستاندار را تعيين نمايد (هر يک از ايالات نه‌گانه اتريش داراى يک مجلس شوراى ايالتى است).


انتخابات مجالس نه‌گانه ايالات هم‌زمان با انتخابات مجلس شوراى ملّى و شوراى ايالتى برگزار نمى‌گردد، بدين جهت نمايندگان منتخب مجلس شوراى ايالات که از اين مجالس نه‌گانه انتخاب مى‌گردند متعلق به دوره‌هاى متفاوت هستند.


انتخابات ديگرى هم در کليهٔ شهرها و بخش‌هاى انجام مى‌شود که آن را اصطلاحاً انتخابات انجمن شهر مى‌نامند (در وين اين انتخابات با انتخابات ايالتى يکى است) در اين انتخابات کليه احزاب شرکت مى‌کنند و نمايندگان شوراى شهردارى‌ها و بخش‌دارى‌ها انتخاب مى‌گردند و حزب غالب، شهردار يا بخش‌دار را انتخاب مى‌کنند. اين شوراها تنها اختيارات اجرائى دارند و از اختيارات قانون‌گذارى برخوردار نيستند.