اتريش داراى حکومتى بر پايه دمکراسى پارلمانى است که رياست جمهورى آن را با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‌شود. حق همه‌پرسى در قانون اساسى پيش‌بينى شده است. اولين حق رأى در سال ۱۹۰۷ ميلادى به مردم اتريش داده شده است.


جمهورى فدرال اتريش از نظر حکومتي، با توجه به وجود ايالات مختلف در اتريش که سياست عدم تمرکز در اداره امور داخلى آن را پيش آورد، داراى نظام خودمختار محدود در ايالات که اصطلاحاً فدرال ناميده مى‌شود بوده و زيرنظر رياست جمهورى و هيئت دولت مرکزى اداره مى‌گردد. کشور اتريش به ۹ ايالت تقسيم شده است که هر ايالت مجمع ايالتى و دولت خاص خود را دارد.


مديريت جامعه بين سه قوه اجرائيه، قضائيه و مقننه تقسيم گرديده که هر يک از اين سه قوه با استقلال کامل از يکديگر قرار دارند.