همان‌گونه که در قانون اساسى اتريش نيز تصريح گرديده، از تظر تقسيمات کشوري، اتريش متشکل از نه ايالت است که هر کدام داراى ويژگى‌هاى خاص هستند و در اداره امور داخلى خودمختار بوده و بر روى هم جمهورى فدرال اتريش را به‌وجود آورده‌اند. سابقه تقسيم‌بندى ايالت‌هاى اتريش به حدود ۴۰۰ قبل مى‌رسد.


از لحاظ حکومت مرکزى عالى‌ترين مقام ايالت فرماندار و از نظر داخلى نخست‌وزير آن است که از طرف مجلس ايالت (مجلس شوراى فدرال) برگزيده مى‌شود و مسؤول اداره امور ايالت است.


مشخصات ايالت‌هاى اتريش با مساحت و مراکز هر کدام به شرح زير است:

جدول تقسيمات کشورى اتريش در سال ۱۹۹۱ ميلادى

رديف نام ايالت مساحت به کيلومتر مربع جمعيّت سال ۱۹۹۱
(به ميليون نفر)
نام مرکز
۱ بورگن‌لند ۳۹۶۵ ۲۷۴ آيزنشتات
۲ کارينتيا ۹۵۳۳ ۵۵۲ کلاگنفورت
۳ اتريش سفلي ۱۹۱۷۵ ۱۴۸۱ وين
۴ اتريش عليا ۱۱۹۷۸ ۱۳۴۰ لينز
۵ سالتسبورگ ۷۱۵۵ ۴۸۴ سالتسبورگ
۶ استيريا ۱۶۳۸۵ ۱۱۸۵ گراتس
۷ تيرول ۱۲۳۸۵ ۶۳۰ اينزبروک
۸ ورارلبرگ ۲۶۰۱ ۳۳۳ برگنس
۹ وين ۴۱۵ ۱۵۳۳ وين
۱۰ جمهورى فدرال اتريش ۸۳۸۵۵ ۷۸۱۲ وين