چهارصد سال قبل از ميلاد مسيح ابتدا سلت‌ها و سپس رومى‌ها به پايه‌ريزى تمدّن دوره‌هاى بعدى اتريش پرداختند. تحت لواى رومى‌ها، تمدّن و اقتصاد اتريش شگفته شد، راه‌ها و شهرها به‌وجود آمد، تاکستان‌ها و مزارع رونق گرفت. اساس و بنياد بسيارى از شهرهاى اتريش اردوگاه‌هايى است که رومى‌ها در اين سرزمين بنا نهاده بودند، آنان ايالت نوريکم را که قسمت عمده‌اى از خاک اتريش کنونى را تشکيل مى‌دهد، به‌وجود آوردند. حتى نام فعلى شهر وين نيز از ويندوبونا (Vindobona) و نام شهر لينز از لن‌تيا (Lentia) که اسامى رومى هستند اقتباس شده‌است.