هدف اتريش در سياست خارجى حفظ و تقويت استقلال همه‌جانبه کشور است. براى نيل به اين هدف يک سياست خارجى فعّال را در کاهش تشنجات در وهله اول در اروپا و سپس در کل جهان، با توجه به موقعيّت جغرافيايى و سياسى دنبال مى‌کند.


هدف ديگر اتريش در سياست خارجى تلاش در راهى است که در آن تمام انسان‌ها صرف‌نظر از مليّت و کشورى که به آن تعلق دارند در جوّى از کرامت و شرافت زندگى کرده و به رفاه نسبى در حد توانايى‌هاى خود دست يابند.