سرزمين اتريش در قرن ۱۴ قبل از ميلاد، مسکن قبايل (سلت) بود و سپس به‌دست روسى‌ها افتاد. بعد از آن به ترتيب مرکز تاخت و تاز هون‌ها، اوستروگون‌ها، لومباردها، و باوبرى‌ها شد. عاقبت در سال ۷۸۸ شارلمانى امپراطور سراسر اروپا آنجا را گرفت. پس از آن به‌دست مجارها افتاد ولى در سال ۹۵۵ اوتوى اول آنجا را از تصرّف مجارها بيرون آورد.

اتريش در قرون جديد

از سال ۱۴۳۸ که آبرشت دوّم پادشاه آلمان و بوهم و مجارستان (امپراطورى مقدّس) امپراطور روم شد. اصطلاح خاندان پادشاهى اتريش يا خاندان هايسبورگ مترادف گرديد و اين خاندان تا سال ۱۸۰۶ بر امپراطورى مقدس روم فرمانروائى داشت. اتريش در تمام قرن شانزدهم سدّى در مقابل ترک‌ها بود.


کمى بيش از انقراض امپراطورى مقدس روم، فرانسيس دوم از امپراطوران امپراطورى مقدس در سال ۱۸۰۴ نام امپراطور اتريش بر خود نهاد. در اين زمان اتريش مشتمل بود بر قسمت آلمانى‌زبان اتريش، بوهم، لهستان، موراوي، لهباردي، ونسي، هنگري، کرواسي، واسلاوونيا.

اتريش در قرون معاصر

در اين موقع (۱۸۰۹) مترنيخ وزير امور خارجهٔ اتريش بود. او رهبر ارتجاع در اروپا به حساب مى‌آمد تا جائى‌که جاسوسي، سانسور، و سرکوبى جنبش‌هاى آزادى‌خواهانه، از مشخصّات اصلى سياست او بود، به‌طورى که دوره ۱۸۱۵ تا ۱۸۴۸ را عصر مترنيخ نام نهاده‌اند. او از آن پس به بسط نفوذ اتريش در بالکان پرداخت. به‌موجب پيمان برلن در ۱۸۷۸ سرزمين بوسنى و هرزگووين را به خاک اتريش ضميمه کرد و اين امر روابط اتريش را با روسيه و صربستان سخت تيره کرد (۱۹۰۸)


امپراطور اتريش در اين زمان فرانسواژوزف بود که از سال ۱۸۴۸ تا ۱۹۱۶ مدت ۶۰ سال اتريش و هنگرى را اداره مى‌کرد. او جنگ‌هاى مختلفى با ايتاليا و آلمان (پروس) انجام داد، ليکن در اين جنگ‌ها چند قسمت از خاک اتريش را از دست داد و موجب برترى يافتن پروس شد. فرانسواژوزف در سال ۱۸۷۹ با آلمان اتحادى برقرار کرد که بعدها ايتاليا نيز به آن پيوست (اتحاد مثلث).در سال ۱۹۱۴ فرانسيس فرديناند پسر و وليعهد فرانسوا ژوزف در بوسنى به قتل رسيد و اين واقعه موجب بروز جنگ جهانى اول شد. اين جنگ حدود ۴ سال طول کشيد و در اواسط جنگ در سال ۱۹۱۶ فرانسواژوزف درگذشت. اتريش در جنگ دوش به دوش آلمان مى‌جنگيد ولى دچار شکست‌هاى فاحشى گشت. پيامد اين شکست‌ها متصرّفات اتريش يکى پس از ديگرى مستقل شدند يا به کشورهاى همزبان و همجوار خود پيوستند.


در سال ۱۹۳۸ اتريش که هستهٔ مرکزى امپراطورى هاپسوبورگ‌ها بود، نيز استقلال خود را از دست داد و به‌موجب پيمانى با هيتلر صدراعظم آلمان نازي، ضميمهٔ کشور آلمان شد.


پس از آنکه آلمان هيتلرى در جنگ جهانى دوم شکست خورد، يک چند کشور، اتريش به‌دست شوروى‌ها افتاد ولى با کمک متفقّين دوباره استقلال خود را بازيافت.