کشور اتريش در نيمکرهٔ شمالى و نيمکرهٔ شرقى در مرکز قارهٔ اروپا واقع شده و بخش مهمى از ناحيه آلپ شرقى و منطقه دانوب اصلى‌ترين مظهر جغرافيايى آن را تشکيل مى‌دهد و به دريا راهى ندارد.