اتريش داراى نفت خام و همچنين گاز طبيعى است که بخشى از انرژى مورد نياز آن کشور را تأمين مى‌کند. علاوه بر آن از نظر برخوردارى از سد، اتريش يکى از کشورهاى عمده در جهان بوده و تجارب طولانى در امر احداث سد براى توليد انرژى دارد.


جارى بودن رودخانه دانوب در اين کشور موجب شده که اتريش علاوه بر کشتيراني، براى ايجاد سدهاى توليد انرژى نيز از آن سود جويد. تجربه اتريش در ساختن سدهاى آبى (مخصوصاً سدهاى کوچک آبي) اين کشور را به صورت يکى از کشورهاى متخصص در اين رشته درآورده است و در مقابل هر رود يا رودخانه‌اى که در اين کشور جريان دارد سدهاى متعددى بسته شده و توربين‌هاى لازم براى انرژى به کار افتاده است.در سال ۱۹۹۱ ميلادى از کل انرژى مصرف شده در اتريش، ۳۰ درصد از منابع داخلى و ۷۰ درصد از منابع خارجى تأمين شده است.


ميزان توليد نفت و گاز اتريش در سال ۱۹۹۱ ميلادى نسبت به سال ۱۹۸۱ ميلادى کاهش يافته است و پيش‌بينى مى‌شود که اين کاهش در سال‌هاى آينده نيز ادامه يابد.

جدول توليد نفت و مواد سوختى در اتريش طى سال‌هاى ۱۹۸۱، ۱۹۸۶ و ۱۹۹۱ ميلادى

توليد مواد سوختى و نفت ۱۹۸۱ ۱۹۸۶ ۱۹۹۱
نفت خام (۱۰۰۰ تن) ۱۳۳۸ ۱۱۱۶ ۱۲۸۰
گاز طبيعى (ميليون مترمکعب) ۱۴۳۷ ۱۱۱۲ ۱۳۲۹
بنزين (۱۰۰۰ تن) ۱۷۹۰ ۲۰۹۶ ۲۳۴۰
نفت سفيد (۱۰۰۰ تن) ۱۳۷ ۱۷۸ ۳۶۹
گازوئيل (۱۰۰۰ تن) ۲۰۷۶ ۲۴۹۱ ۳۲۰۶
مازوت ۲۶۶۴ ۲۰۳۲ ۱۸۱۳

جدول وضعيّت برق در اتريش طى سال‌هاى ۱۹۹۱-۱۹۷۵ ميلادى

شرح ۱۹۷۵ ۱۹۸۰ ۱۹۸۵ ۱۹۹۱
مصرف برق (ميليارد کيلووات در ساعت) ۳۰/۷ ۳۸ ۴۲/۸ ۵۲/۲
توليد داخلى (ميليارد کيلووات در ساعت) ۳۵/۲ ۴۲ ۴۴/۵ ۵۱/۵
واردات (ميليارد کيلووات در ساعت) ۲/۴ ۳/۲ ۶/۱ ۸/۵
صادرات (ميليارد کيلووات در ساعت) ۷ ۷/۱ ۷/۸ ۷/۷

جدول درصد سهم منابع داخلى و خارجى در مصرف انرژى طى سال‌هاى ۱۹۹۱-۱۹۷۵ ميلادى

شرح ۱۹۷۵ ۱۹۸۰ ۱۹۸۵ ۱۹۹۱
سهم واردات (منابع خارجي) ۶۳% ۷۲% ۷۲% ۷۰%
سهم منابع داخلى (توليد) ۳۷% ۲۸% ۲۸% ۳۰%
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

جدول ارزش واردات و صادرات نفت و مواد سوختنى طى سال‌هاى ۱۹۹۱-۱۹۷۵ ميلادى

شرح ۱۹۷۵ ۱۹۸۰ ۱۹۸۵ ۱۹۹۱
واردات ۲۰/۶ ۴۸/۹ ۶۴/۶ ۳۵/۳
صادرات ۲/۷ ۳/۶ ۷/۳ ۴/۵