در نُه ماهه اول سال ۱۹۹۱ ميلادى شمار افراد شاغل در اتريش ۹۹/۲ ميليون نفر بوده است که از اين تعداد ۹۸/۸ درصد را شاغلان بيگانه تشکيل داده‌اند. سياست اشتغال دولت اتريش روى محور ثابت نگه‌داشتن ميزان اشتغال کارگران خارجى در حد ۸ درصد بوده است. براساس برآوردى که در رابطه با ۳ ميليون شغل به‌عمل آمده، ميزان تقريبى شاغلان خارجى ۲۴۰،۰۰۰ نفر مى‌باشد.


از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۶ ميلادى شمار کارگران خارجى و يا شاغلان بيگانه به تدريج روند نزولى طى نموده و در سال ۱۹۸۳ ميلادى به کمترين ميزان خود رسيده است ولى از سال ۱۹۸۶ ميلادى اندک‌اندک در حال افزايش بوده است. (جدول شمار کل شاغلان و شاغلان بيگانه در اتريش طى سال‌هاى ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ ميلادى)


بيشترين درصد سهم اشتغال را خدمات به خود اختصاص داده است، (جدول درصد شاغلان کشور اتريش در بخش‌هاى مختلف اقتصادى در سال‌هاى ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ ميلادى). آنچه در مورد شاغلان بيگانه مى‌توان گفت اين است که اکثريت قريب به اتفاق آنان در مشاغلى فعاليّت دارند که خود اتريشى‌ها حاضر به کار در آن مشاغل نمى‌باشند.

جدول شمار کل شاغلان و شاغلان بيگانه در اتريش طى سال‌هاى ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ ميلادى

سال کل شاغلان (نفر) شاغلان بيگانه (نفر)
۱۹۸۷ ۲،۷۸۷،۴۰۰ ۱۴۷،۳۸۲
۱۹۸۹ ۲،۸۶۲،۳۰۰ ۱۴۹،۱۷۷
۱۹۹۰ ۲،۹۳۰،۰۰۰ ۲۱۷،۰۰۰
۱۹۹۱ ۲،۹۹۰،۰۰۰ ۲۶۸،۷۰۰

جدول درصد شاغلان کشور اتريش در بخش‌هاى مختلف اقتصادى در سال‌هاى ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ ميلادى

بخش‌هاى مختلف اقتصادي درصد شاغلان
۱۹۸۷ ۱۹۸۹
کشاورزي، دامپروري، جنگلداري ۶/۲ ۵/۸
صنايع و معادن ۲۹/۳ ۲۸/۷
خدمات ۳۷ ۳۷/۹
مشاغل و حرف ۲۴/۴ ۲۴/۴
ساير گروه‌ها ۳/۱ ۳/۲