درآمد ملّى اتريش با توجه به رشد ناخالص ملّى افزايش يافته است، و در نتيجه سبب افزايش درآمد سرانه مردم شده است، به‌طورى که کشور جنگ‌زده و فقرزده اتريش که در سال ۱۹۵۵ ميلادى درآمد سرانه مردم آن کمتر از ۸۰۰ دلار بود، در سال ۱۹۸۰ ميلادى به ۷۵۰۰ دلار، و در سال ۱۹۸۵ به ۷، ۸۷۳۶ دلار و سرانجام در سال ۱۹۹۱ ميلادى به حدود ۱۸،۰۸۹ دلار رسيده است (جدول مربوطه)

جدول درآمد سرانه در اتريش طى سال‌هاى مختلف برحسب هزار شلينگ اتريش و دلار آمريکا

سال
درآمد سرانه
(هزار شلينگ)
درآمد سرانه
(دلار آمريکا)
۱۹۸۵ ۱۳۹/۶۸ ۸۷۳۶/۷۷
۱۹۹۱ ۲۴۰ ۱۸/۹۸