در دوران رشد سريع اقتصادى که به سال‌هاى معجزه اقتصادى شهرت يافت. اتريش از يک روند توسعه مطلوب و رشد سريع اقتصادى برخوردار بود. رشد اقتصادى اتريش در سال‌هاى ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۶ ميلادى به اوج خود رسيد. در سال ۱۹۶۶ ميلادى به رشدى معادل ۶/۸ درصد که در اروپا بى‌سابقه بود، دست يافت و تا سال ۱۹۸۰ ميلادى از رشدى متعادل برخوردار بود. ولى از آن پس با کاهش شديد رشد اقتصادى روبه‌رو گرديد.


به‌طورى که نرخ رشد سال ۱۹۷۲ ميلادى (۲/۶ درصد) با نرخ رشد سال ۱۹۸۲ ميلادى (۱/۱ درصد) قابل قياس نيست، ولى با توجه به شرايط اقتصاد جهانى و تصميمات اتخاذ شده در آن کشور درخصوص سياست اقتصادى انتظار مى‌رفت که از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ ميلادى سالانه به‌طور متوسط رشدى معادل ۱/۲ درصد داشته باشد.