با توجه به رشد سريع اقتصادى سرمايه‌گذارى‌هاى توسعه و کسر بودجه، اتريش به ناچار براى تأمين هزينه‌هاى خود از منابع داخلى و خارجى استفاده مى‌کند. بيشترين منابع تأمين کننده نيازهاى مالى اتريش منابع داخلى و استقراضى از سيستم بانکى است.


ميزان استقراض اتريش از منابع داخلى و خارجي، به نسبت افزايش بودجه و کسرى آن، سال به سال افزايش مى‌يابد، (جدول زير).

جدول وام‌هاى اتريش در فاصله سال‌هاى ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۱ ميلادى

سال وام استقراضي
منابع داخلي منابع خارجي جمع
۱۹۷۶ ۹۹ ۳۵ ۱۳۴
۱۹۸۰ ۱۸۸ ۷۳ ۲۶۱
۱۹۸۵ ۴۰۷ ۱۱۹ ۵۲۶
۱۹۹۰ ۷۲۷ ۱۳۵ ۸۶۲
۱۹۹۱ ۷۸۷ ۱۴۷ ۹۳۴