سياست جهت‌گيرى اقتصادى و بازرگانى اتريش به سوى صادرات موجب گرديده که بدون توجه به اينکه چه حزبى در اتريش قدرت و حکومت را در اختيار داشته باشد، اين سياست دنبال گردد و بى‌وقفه به اجراء گذاشته شود. حاکميّت احزاب و تغيير دولت‌ها نقشى در تغيير اين جهت‌گيرى ندارد.

سياست بازرگانى خارجى

اتريش به‌عنوان يک کشور صنعتى و به لحاظ دارا بودن يک بازار داخلى محدود، ناچار اهم فعاليّت‌هاى اقتصادى و بازرگانى خود را متوجه خارج نموده و از اين رو براساس سياست اقتصادى و بازرگانى آن بر مبناى جهت‌گيرى صادراتى تنظيم است که طبق برنامه‌ريزى مشخص و معيّنى به اجرا گذاشته مى‌شود. روى اين اصل کشور اتريش با بيش از ۱۵۰ کشور جهان داراى روابط بازرگانى بوده و تلاش دارد که براى کالاهاى توليدى خود بازار جديدى به‌دست آورد.


از زمان امپراتورى اتريش - مجارستان و به‌خصوص پس از نوسازى‌هاى عصر ماريا - ترزا، سياست نگرش به بازارهاى جديد براى فروش کالا پى‌ريزى شد و تا کنون نيز ادامه داشته است.


سياست جهت‌گيرى اقتصادى و بازرگانى اتريش به سوى صادرات موجب گرديده که بدون توجه به اينکه چه حزبى در اتريش قدرت و حکومت را در اختيار داشته باشد، اين سياست دنبال گردد و بى‌وقفه به اجراء گذاشته شود. حاکميّت احزاب و تغيير دولت‌ها نقشى در تغيير اين جهت‌گيرى ندارد. با توجه به قانون بى‌طرفى اتريش، اين کشور سعى دارد که در سياست‌هاى بازرگانى خود به‌گونه‌اى عمل نمايد که موجبات نقض اين قانون فراهم نشود. از ميان همسايگان اتريش، آلمان غربى نقش مؤثرى در تجارت و بازرگانى با اين کشور داشته است.

تراز پرداخت‌ها

تراز بازرگانى خارجى اتريش همواره (بخصوص از سال ۱۹۷۰ به بعد) کسرى داشته، به‌طورى که اين رقم از سال ۱۹۷۰ به بعد به‌شدّت افزايش يافته بود ولى از سال‌هاى ۱۹۸۵ ميلادى به اين‌سو از شدّت آن کاسته شده است.


طى سال‌هاى اخير صادرات اتريش با توجه به عوامل ذيل لطمه بسيارى ديد:


- بحران به‌وجود آمده در صنايع دولتى فوست آلپين.


- کاهش ارزش دلار و سقوط بهاى نفت.


عوامل فوق در صادرات اتريش به کشورهايى که مبادلات آنها به دلار انجام مى‌گرفت تأثير منفى گذارد ولى صادرات اتريش در محدوده بازار مشترک به‌طور نسبى قابل توجه بوده است.


تراز بازرگانى خارجى اتريش طى سال‌هاى اخير بين مازاد اندک و کسرى اندک در نوسان بوده ولى به‌طور کلى بافت آن بدون تغيير باقى مانده است.

جدول بازرگانى خارجى اتريش در فاصله سال‌هاى ۱۹۹۱-۱۹۷۰ ميلادى

سال واردات صادرات تراز (کسري)
۱۹۷۰ ۹۲،۲۶۶ ۷۳،۲۷۱ ۱۷،۹۹۴-
۱۹۸۰ ۳۱۵،۸۴۶ ۲۲۶،۱۶۹ ۸۹،۶۷۷-
۱۹۸۵ ۴۳۱،۰۰۰ ۳۵۴،۰۰۰ ۷۷،۰۰۰-
۱۹۹۰ ۵۵۶،۲۰۰ ۴۶۶،۱۰۰ ۹۰،۱۰۰-
۱۹۹۱ ۵۹۱،۹۰۰ ۴۷۹،۰۰۰ ۱۱۲،۹۰۰-

چگونگى مبادلات بازرگانى با کشورها

اتريش در کنار تلاش‌هاى سياسى براى برقرارى رابطه با جهان به فعاليّت‌هاى بازرگانى نيز پرداخته است و با اکثر کشورهاى جهان رابطه تجارى دارد، ولى بيشتر مناسبات و تماس‌هاى بازرگانى اين کشور متوجه کشورهاى اروپايى است.


رابطه اتريش با کشورهاى جهان بر مبناء معاملات نقدي، تهاترى و يا به‌صورت قراردادهاى مختلف است که بين دو کشور منعقد مى‌گردد. اين کشور با آسيا، آفريقا و آمريکا داراى روابط بازرگانى است و يکى از کشورهاى فعّال اتحاديه تجارت آزاد اروپا (EFTA) مى‌باشد. در سال ۱۹۹۱ ميلادى نيز مقدمات ورود اين کشور به بازار مشترک اروپا فراهم گرديد و با اينکه پيش از اين نيز با اعضاء اين بازار روابط بازرگانى داشته است؛ ولى از اوايل سال ۱۹۹۲ ميلادى رسماً به عضويت آن در خواهد آمد و فعاليّت‌هاى تجارى خود را گسترش خواهد داد.


از مجموع صادرات و واردات کشور اتريش در سال ۱۹۹۱ ميلادي، آلکان غربى با اختصاص ۳۹ درصد صادرات و ۴۳ درصد واردات به خود مهمترين شريک تجارى اتريش محسوب مى‌گردد (جداول مربوطه).

جدول درصد نقش بلوک‌هاى تجارى در واردات و صادرات اتريش در سال‌هاى ۱۹۸۶ و ۱۹۹۱

نام بلوک‌هاى تجاري درصد از کل واردات درصد از کل صادرات
۱۹۸۶ ۱۱۹۱ ۱۹۸۶ ۱۹۹۱
جمع: سازمان همکارى و توسعه اقتصادى (OECD) ۸۳ ۸۴/۴ ۷۸/۸ ۸۱/۱
سازمان همکارى و توسعه اقتصادى اروپا ۷۴/۹ ۷۵/۱ ۷۲/۴ ۷۵/۶
بازار مشترک اروپا (EC) ۶۶/۹ ۶۷/۸ ۶۰/۱ ۶۵/۸
اتحاديه تجارت آزاد اروپا (EFTA) ۷/۷ ۶/۹ ۱۱/۸ ۹/۲
اروپاى شرقي ۸/۳ ۶ ۹/۶ ۹
اوپک ۲/۳ ۲/۱ ۳/۸ ۲/۹

جدول درصدنقش کشورهادر واردات و صادرات اتريش در در سالهاى ۱۹۸۶ و۱۹۹۱

نام کشورها درصد از کل واردات درصد از کل صادرات
۱۹۸۶ ۱۹۹۱ ۱۹۸۶ ۱۹۹۱
آلمان غربي ۴۴ ۴۳ ۳۲/۷ ۳۹
ايتاليا ۹ ۸/۸ ۹/۳ ۹/۴
ژاپن ۴/۴ ۴/۸ ۱/۲ ۱/۷
فرانسه ۳/۹ ۴/۳ ۴/۳ ۴/۳
سوئيس ۴/۹ ۴/۲ ۷/۸ ۶/۴
آمريکا ۳/۲ ۳/۹ ۴ ۲/۸
بلژيک ۲/۳ ۲/۸ ۲/۳ ۱/۹
انگلستان ۲/۳ ۲/۷ ۴/۵ ۳/۶
هلند ۲/۸ ۲/۷ ۲/۶ ۳
مجارستان ۱/۶ ۱/۹ ۲/۳ ۳
سوئد ۱/۷ ۱/۷ ۲ ۱/۶
شوروي ۳/۱ ۱/۶ ۳/۱ ۱/۹
آلمان شرقي ۱/۶ ۱/۳ ۱/۲ ۱/۹
اسپانيا ۰/۸ ۱/۱ ۱/۹ ۲/۲
تايوان ۰/۵ ۱ ۰/۲ ۰/۲
يوگسلاوي ۱ ۱ ۲/۳ ۲
لهستان ۱/۱ ۱ ۱ ۱/۶
جمهورى خلق چين ۰/۲ ۰/۹ ۰/۹ ۰/۷
دانمارک ۰/۷ ۰/۷ ۱/۲ ۰/۹
الجزاير ۰/۴ ۰/۷ ۰/۶ ۰/۳
فنلاند ۰/۶ ۰/۷ ۰/۹ ۰/۶
جمهورى کره ۰/۴ ۰/۶ ۰/۳ ۰/۳
ساير کشورها ۹/۵ ۸/۶ ۱۳/۴ ۱۰/۷