از ۱۸۸۰، مهاجرت اروپائيان در مقياسى بزرگ و سرمايه‌گذارى بريتانيا در آرژانتين، مستعمرهٔ سابق اسپانيا، به شکوفائى توسعهٔ اقتصادى کمک کرد. ترقى روزافزون به دليل ”رکود بزرگ اقتصادي“ به پايان رسيد، و در ۱۹۳۰ دوران درازمدت حکومت قانونى با کودتائى نظامى گسيخته شد. در ۱۹۴۶ خوان پرون (۱۸۹۵ تا ۱۹۷۴)، رهبر مردمي، با پشتيبانى اتحاديه‌ها به‌قدرت رسيد. اوا، همسر وي، شخص قوى و محبوبى بود و پس از مرگ او در ۱۹۵۵ پرون به‌خاطر سياست‌هاى ناموفق اقتصاد او و مخالفت او با نفوذ روحانيون در ۱۹۵۵ از قدرت برکنار شد. دولت‌هاى غيرنظامى در ۱۹۵۵ از قدرت برکنار شد. دولت‌هاى غيرنظامى بعدى از تسلط بر تورم سرکش عاجز بودند، و نظاميان بار ديگر از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۳ قدرت را در دست گرفتند. دوران بى‌ثبات حکومت غيرنظامى از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶ شامل رياست جمهورى مجدد و کوتاه پرون بود. در اوايل دههٔ ۱۹۷۰، رشد تروريسم شهرى و عميق‌تر شدن بحران اقتصادى منجر به کودتائى ديگر گشت. گروه نظامى که در ۱۹۷۶ کنترل را در دست گرفت به‌خاطر بازداشت و ناپديدشدن هزاران مخالف رژيم مورد اعتراض بين‌المللى قرار گرفت. در آوريل ۱۹۸۲، ژنرال گالتيارى دستور اشغال جزاير فالکلند و توابع او را داد. اين جزاير از ديرباز مورد ادعاء آرژانتين بوده است. در ژوئن ۱۹۸۲ نيروى اعزامى بريتانيا جزاير را بازپس گرفت و گالتيارى استعفاء کرد. حکومت قانونى تحت رهبرى پرزيدنت رائول آلفونسين بار ديگر در ۱۹۸۳ برقرار شد.