سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

کشور آرژانتين داراى بيش از سى و سه ميليون نفر جمعيت است، پايتخت اين کشور (بوئنوس آيرس) از نظر بزرگى و وسعت دهمين شهر جهان محسوب شده و داراى بالغ بر سه ميليون نفر سکنه است.


کشور آرژانتين با ۸۸۹/۲،۷۶۶ کيلومتر مربع ساحت در نيمکره جنوبى قاره آمريکا قرار گرفته و از لحاظ وسعت بعد از آمريکا، کانادا و برزيل چهارمين کشور اين قاره مى‌باشد. سرزمين آرژانتين با مختصات ۷۳-۵۳ درجه طول غربى و ۵۵-۲۴ درجه عرض جنوبى از سه تشکيل شده که خاک اصلى در جنوبى‌‌ترين منطقه قاره آمريکا واقع گرديده است و منطقه قطبى و جزاير جنوب اقيانوس اطلس ديگر نقاط آنرا تشکيل مى‌دهند.


آرژانتين با وسعت زياد در بخش جنوبى نيمکره غربى قرار گرفته و با آنکه با نقاط حساس و بحرانى جهان فاصله زيادى دارد؛ اما طول بلند سواحل آن در کنار اقيانوس اطلس حساس و بحرانى جهان فاصله زيادى دارد؛ اما طول بلند سواحل آن در کنار اقيانوس اطلس جنوبى و نزديکيش به منابع تقريباً دست نخورده قطب جنوب اهميت استراتيژى خاصى را براى اين کشور پديد آورده که جنگ ۱۹۸۲ مالويناس براين اهميت صحه گذاشت.


تا قبل از رکود اقتصادى سال ۱۹۲۹ کشور آرژانتين با ذخاير سرشار طبيعى همراه با فشار کم جمعيت و توليد محصولات کشاورزى به ميزان زياد برحسب درآمد سرانه داراى يکى از بالاترين استانداردهاى سطح زندگى بود.