وظايف

مادهٔ ۶۰:

عدم اطلاع از قانون، عذر موجه محسوب نمى‌شود.


احترام به قانون اساسى و جمهورى بر همه اشخاص لازم است.


مادهٔ ۶۱:

وظيفه هر شهروند، حفاظت و حمايت از استقلال و يکپارچگى سرزمين ملى و نمادهاى حکومت است.


قانون با خيانت، جاسوسي، از دشمنان و ارتکاب اعمال ضد امنيت حکومت شديداً برخورد مى‌کند.


مادهٔ ۶۲:

هر شهروندى بايد، صادقانه وظايف خود را نسبت به جامعه ملى انجام دهد.


التزام هر شهروند نسبت به سرزمين مادرى و کرامت و کمک به دفاع از آن، همواره به عنوان وظيفه مقدس دائمى تلقى مى‌گردد.


حکومت، احترام به نمادهاى انقلاب، ياد و کرامت شهدا و مجاهدين را تضمين مى‌کند.


مادهٔ ۶۳:

آزادى‌هاى فردى که با رعايت حقوق ديگران همراه باشد به‌وسيله قانون اساسى به رسميت شناخته مى‌شود. بويژه، در رابطه با حق احترام، دوستى و حمايت از خانواده، بچه‌ها و جوانان.


مادهٔ ۶۴:

شهروندان در برابر ماليات‌ها مساوى هستند.


همه بايد مطابق با توانائى خود در تأمين هزينه‌هاى عمومى مشارکت داشته باشند. هيچ مالياتى وضع نمى‌گردد، مگر براساس قانون.


برقرارى هيچ‌گونه ماليات، کمک مالى و يا وظيفه‌اى عطف به ماسبق نمى‌گردد.


مادهٔ ۶۵:

قانون، وظايف والدين را نسبت به آموزش و حمايت بچه‌هاى خود و همچنين وظيفه بچه‌ها را نسبت به کمک و نيکى به والدين خود، تشويق مى‌نمايد.


مادهٔ ۶۶:

وظيفه هر شهروند حفظ و حمايت دارائى‌ها و منافع جامعه ملى و احترام به دارائى‌ ديگران مى‌باشد


مادهٔ ۶۷:

هر فرد خارجى که به‌طور قانونى در سرزمين ملى به‌سر مى‌برد، مى‌تواند از حمايت قانونى نسبت به شخص و دارائى‌هاى خود توسط قانون بهره‌مند شود.


مادهٔ ۶۸:

هيچ فردى به خارج تحويل نمى‌گردد مگر طبق قانون استرداد مجرمين.


مادهٔ ۶۹:

به‌هيچ‌ وجه، يک پناهنده سياسى که قانوناً از حق پناهندگى بهره‌مند است به خارج تحويل يا مسترد نخواهد شد.