مادهٔ ۱۳۸:

قوه قضائيه مستقل است و در چارچوب قانون عمل مى‌کند.


مادهٔ ۱۳۹:

قوه قضائيه از جامعه و آزادى‌ها حمايت مى‌کند. اين قوه، حفظ تمامى حقوق بنيادين همه افراد را تضمين مى‌نمايد.


مادهٔ ۱۴۰:

اساس قضا بر پايه قانونمندى و مساوات بنا شده است. براى همه، يکسان و قابل دسترسى است، و همراه با احترام به قانون مجسم مى‌شود.


مادهٔ ۱۴۱:

احکام قضائى به نيابت از عامه مردم صادر مى‌شود.


مادهٔ ۱۴۲:

مجازات‌ها بايد مطابق اصول قانونى و جداگانه براى هر فرد باشد.


مادهٔ ۱۴۳:

دستگاه قضائى به استيناف عليه تصميمات ادارى و اجرائى مقامات رسيدگى مى‌کند.


مادهٔ ۱۴۴:

احکام قضائي، به صورت مستند و علنى اعلام مى‌شود.


مادهٔ ۱۴۵:

تمام نهادهاى دولتى بايد در هر زمان، مکان و شرايطي، اجراءِ احکام قضائى را تضمين کنند.


ماده ۱۴۶:

احکام قضائى به‌وسيله قضات صادر مى‌گردد. آنها، ممکن است از طرف ارزيابى‌هاى مردمي، مطابق قانون، مورد کمک قرار گيرند.


مادهٔ ۱۴۷:

قضات، تنها از قانون پيروى مى‌کنند.


مادهٔ ۱۴۸:

قاضى در برابر هرگونه فشار، دخالت يا امرى که موجب پيشداورى وى شود يا آزادى عمل وى را خدشه‌دار کند، حمايت مى‌شود.


مادهٔ ۱۴۹:

قاضى در برابر شوراى عالى قضائى و در چارچوب قانون بايد نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.


مادهٔ ۱۵۰:

قانون از افراد برابر سوءِاستفاده از قدرت و انحراف حمايت مى‌کند.


مادهٔ ۱۵۱:

حق دفاع، به رسميت شناخته مى‌شود. در حوزه مجازات، اين حق تضمين مى‌گردد.


مادهٔ ۱۵۲:

دادگاه عالي، هيئت تنظيم کننده فعاليت‌هاى دادگاه‌ها و محاکم قضائى مى‌باشد.


شوراى حکومت، مؤسسه‌اى است که عهده‌دار تنظيم فعاليت‌هاى مراجع اجرائى و ادارى قضائى عمل مى‌باشد.


دادگاه عالى و شوراى حکومت، مسئول وحدت رويه در سراسر کشور و نظارت بر احترام به قانون مى‌باشند.


ديوان حل اختلاف، براى حل و فصل اختلافات بين دادگاه عالى و شوراى حکومت ايجاد مى‌گردد.


مادهٔ ۱۵۳:

سازماندهي، کارکرد و ديگر ويژگى‌هاى دادگاه عالي، شوراى حکومت و ديوان حل اختلافات، به‌وسيله قانون تعيين مى‌شود.


مادهٔ ۱۵۴:

رياست دادگاه عالى قضات را رئيس جمهور به عهده دارد.


مادهٔ ۱۵۵:

شوراى عالى قضات، تصميم گيرنده امور انتصاب، انتقال و ارتقاءر مقام قضات، مطابق شرايط تعريف شده در قانون مى‌باشد.


اين نهاد تحت هدايت رئيس اول دادگاه عالي، ناظر بر اعمال قضات مى‌باشد.


مادهٔ ۱۵۶:

شوراى عالى قضات، نظر مشورتى اوليه استفاده از حق عفو را به رئيس جمهور ارائه مى‌دهد.


مادهٔ ۱۵۷:

قانون، ترکيب اعضاءِ کارکرد و ديگر شرايط شوراى عالى قضائى را تعيين مى‌کند.


مادهٔ ۱۵۸:

دادگاه عالى حکومتى براى رسيدگى به خيانت‌هاى بسيار مهم رئيس جمهور و جرم و جنايت رئيس دولت، در صورت وقوع تشکيل مى‌شود.


ترکيب اعضاءِ سازماندهي، کارکرد و فرايند اجراى دادگاه عالى حکومت به‌وسيله قانون تعيين مى‌گردد.